PAKPOLAND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 87-853 KRUSZYN, ul. Szybowcowa 1, NIP: 888-000-41-28
Śledź nas w social media

Folia antystatyczna ESD

Folia antystatyczna ESD – innowacyjne i bezpieczne rozwiązanie dla przemysłu elektronicznego, górnictwa i stanowisk pracy zagrożonych ładunkami elektrostatycznymi

Wykonujemy folie antystatyczne dla różnych zastosowań, także w przemyśle elektronicznym i górniczym o oporności powierzchniowej uzgodnionej z Odbiorcą.

Folia antystatyczna jest najlepszym i bezpiecznym rozwiązaniem do pakowania m.in. urządzeń elektronicznych, sprzętu komputerowego, a także przy produkcji materiałów i urządzeń elektronicznych. Folia antystatyczna pozwala na bezpieczną pracę z urządzeniami elektronicznymi jak również pozwala na bezpieczną w tym kontekście organizację stanowisk pracy. Na foliach antystatycznych nie zbierają się ładunki elektrostatyczne, dlatego też mogą one być stosowane do pakowania produktów zagrożonych elektryzacją, między innymi elektronicznych, materiałów pirotechnicznych, odpadów z produkcji drewna, rozcieńczalników, farb, lakierów…

Zjawisko elektryzacji występuje w wielu procesach działalności ludzkiej podczas mieszania, obracania, przewijania, przesuwu, przepływu, toczenia, transportu materiałów: stałych, płynnych, sypkich, gazowych, lub pylistych nadając im ładunek elektryczny. Działalność człowieka w strefach zagrożenia pożarowego czy wybuchowego [chociażby w górnictwie], a także w przemyśle elektronicznym wymaga właściwych zabezpieczeń miejsc pracy m.in. poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń lub materiałów oraz odzieży pracowników, które nie powodują skoków ładunku elektrycznego w wyniku elektryzowania się ciał, ażeby nie doprowadzić do wybuchu, pożaru lub nie uszkodzić urządzeń elektronicznych. Zjawisko związane z ruchem cząsteczek i elektryzacją możemy obserwować niemal codziennie, podczas zakładania lub zdejmowania ubrania wykonanego w całości lub w części z materiałów syntetycznych, które podczas przesuwania [tarcia] ulegają ładowaniu lub rozładowaniu ładunków elektrycznych, które z kolei podczas rozładowania wytwarzają iskrę elektryczną, stanowiąc zagrożenie elektrostatyczne.

Wszędzie tam gdzie występują zagrożenia wybuchu lub pożaru związane z elektrycznością statyczną należy używać bezpiecznych materiałów antyelektrostatycznych, których wartość rezystywności [oporności] powierzchniowej będzie na poziomie ≤1010Ω.

Gromadzenie się ładunków elektrycznych na powierzchni produktów wykonanych z tworzyw sztucznych może powodować m.in. przyciąganie kurzu lub kumulację ładunków elektrycznych, które mogą powodować wyładowania elektryczne, co w rezultacie może prowadzić do negatywnych skutków wynikających z użytkowania produktów wytworzonych z takich tworzyw.

Przeskok iskry elektrycznej w strefach zagrożenia pożarowego lub wybuchowego może stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi lub może skutkować katastrofą miejsca pracy, może także destrukcyjnie oddziaływać na urządzenia elektroniczne.

Powyższe względy nakazują aby w strefach zagrożenia pożarowego i wybuchowego były stosowane materiały bezpieczne, czyli takie które rozpraszają lub przewodzą ładunki elektryczne.

Badania folii produkowanej w firmie Pakpoland Sp. z o.o. zostały przeprowadzone m.in. przez Główny Instytut Górnictwa, w którym próbki folii poddawano m.in. ocenie pod względem oporności powierzchniowej i skrośnej. Wyniki próbek folii wykazywały rezystancję powierzchniową w granicach (2,99 ±0,25) x 108[Ώ].

Wg ocen tych badań folia antystatyczna spełnia kryteria ochrony przed elektrostatycznością statyczną przedstawione w normach: PN-EN 61340-2-3:2002, PN-EN 60079-32-2:2015-08 i PN-EN 61340-2-3: 2016-11; PN EN 1127-2+A2:2010, PN EN 13463-1, dla stref zagrożenia wybuchem 0, 1, 2, 20, 21 i 22 klasyfikowanych wg normy: PN EN 1127-1:2011 [1] oraz PN EN 13237:2005 oraz spełnia kryteria ochrony przed elektrostatycznością statyczną stosownie do Rozporządzeń Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 roku w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych[2] i Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego podziemnych zakładach górniczych[3].

Powyższe względy pozwoliły na produkcję folii do zastosowań w strefach zagrożenia pożarowego i wybuchowego, m.in. do profesjonalnego stosowania:

  • w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych samodzielnie lub jako element konstrukcji innych wyrobów, a w szczególności:
  • do wypełniania pustych przestrzeni w stropie w celu zabezpieczenia tych miejsc przed gromadzeniem się metanu;
  • do owijania rurociągów, instalacji i przewodów pod ziemią.
  • do wygradzania miejsc zagrożenia pożarowego i wybuchowego (zakłady chemiczne, stacje paliwowe…)

Śląski Uniwersytet Medyczny dokonał oceny toksyczności i szkodliwości folii polietylenowej produkowanej przez nasza Spółkę, która w oparciu o stosowne badania wykazała, że folia antystatyczna nie zawiera substancji niebezpiecznych podlegających klasyfikacji zgodnie z wymogami Unii Europejskiej. Nie stwarza zagrożenia w wyrobisku górniczym i nie wpływa w sposób istotny na środowisko pracy”. Folia ta jako tworzywo sztuczne spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 roku, w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych[4], a przede wszystkim wymóg „nietoksyczności” o którym mowa w § 360 tego Rozporządzenia.

Powyższe wyniki uzyskaliśmy po wielu latach współpracy: z Instytutem Przetwórstwa Tworzyw w Toruniu Oddział Zamiejscowy w Gliwicach, Akademią Górniczo Hutniczą w Krakowie, firmami zachodnimi oraz badań, doświadczeń i prób prowadzonych w ramach realizacji projektu: Działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw,  Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

2