PAKPOLAND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 87-853 KRUSZYN, ul. Szybowcowa 1, NIP: 888-000-41-28
Śledź nas w social media

Folia górnicza antystatyczna i trudnopalna do stosowania w strefach zagrożenia wybuchowego i pożarowego

„Folia górnicza UN – antistat” antystatyczna i trudnopalna dla górnictwa, elektroniki, budownictwa…, do stosowania w strefach zagrożenia wybuchowego i pożarowego
Badania folii produkowanej w firmie Pakpoland Sp. z o.o. zostały przeprowadzone przez Główny Instytut Górnictwa, w którym próbki folii podpalano przez okres 3 sekund za pomocą palnika Bunsena o mocy 50 W i mierzono czasy ich palenia oraz żarzenia, obserwując jednocześnie wszystkie zjawiska towarzyszące procesowi. Na podstawie uzyskanych wyników GIG wskazał, że „Folia górnicza UN – antistat” posiada właściwości niepalne[1] i antystatyczne.
Badane próbki dla czasu żarzenia, oraz czasu płomienia wykazały wyniki zerowe (0), co pozwoliło na wyznaczenie kategorii palenia badanej folii i uzyskanie wskaźnika VTM-0. Badany materiał posiada klasę palności zgodnie z UL 94 V-0, jeżeli żadna z pięciu badanych próbek po usunięciu palnika nie wykaże tworzenia się płomienia przez czas dłuższy niż 10 sekund. Rezystancja powierzchniowa [Ώ] (2,99 ±0,25) x 108.

„Folia górnicza UN – antistat” spełnia kryteria ochrony przed elektrostatycznością statyczną przedstawione w normach: PN EN 1127-2+A2:2010, PN EN 13463-1, dla stref zagrożenia wybuchem 0, 1, 2, 20, 21 i 22 klasyfikowanych wg normy: PN EN 1127-1:2011 [1] oraz PN EN 13237:2005.

oraz spełnia kryteria ochrony przed elektrostatycznością statyczną stosownie do Rozporządzeń Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 roku w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych[2] i Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego podziemnych zakładach górniczych[3].

Powyższe względy pozwoliły na produkcję folii niepalnych i antystatycznych pod handlową nazwą „Folia górnicza UN antistat” przeznaczonej do profesjonalnego stosowania w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych samodzielnie lub jako element konstrukcji innych wyrobów, a w szczególności:

  • wykładki nad obudowę wyrobisk chodników podziemnych;
  • wypełnienia pustych przestrzeni stropów za obudową wyrobisk chodnikowych;
  • do wykonywania pasów podsadzkowych w wyrobiskach eksploatacyjnych –
  • ścianach w celu utrzymania chodników przyścianowych dla zabezpieczenia przed
  • zniszczeniem;
  • do wypełniania pustych przestrzeni w stropie w celu zabezpieczenia tych miejsc przed gromadzeniem się metanu;
  • do owijania rurociągów, instalacji i przewodów pod ziemią.
  • wygradzanie miejsc zagrożenia pożarowego i wybuchowego (zakłady chemiczne, stacje paliwowe…)

Dodatkowo Śląski Uniwersytet Medyczny dokonał oceny toksyczności i szkodliwości folii polietylenowej pod nazwą handlową „Folia górnicza UN-antistat”, która w oparciu o stosowne badania stwierdza, że „Folia górnicza UN antistat” nie zawiera substancji niebezpiecznych podlegających klasyfikacji zgodnie z wymogami Unii Europejskiej. Nie stwarza zagrożenia w wyrobisku górniczym i nie wpływa w sposób istotny na środowisko pracy”. „Folia górnicza UN antistat’ jako tworzywo sztuczne spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 roku, w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych[4], a przede wszystkim wymóg „nietoksyczności” o którym mowa w § 360 tego Rozporządzenia.

Powyższe wyniki uzyskaliśmy po wielu latach współpracy: z Instytutem Przetwórstwa Tworzyw w Toruniu Oddział Zamiejscowy w Gliwicach, Akademią Górniczo Hutniczą w Krakowie, firmami zachodnimi oraz badań, doświadczeń i prób prowadzonych w ramach realizacji projektu: Działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw,  Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Uwaga:

Definicja palności Klasy palności wg PN-EN 13501-1:2008
Niepalne A1; A2;
Trudno zapalne B1; B2; C1; C2
Łatwo zapalne D1; D2; E; F
Intensywnie dymiące A2; B2; C2; D2; E; F

Stosowanym w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury[5] określeniom w odniesieniu do materiałów budowlanych: niepalny, niezapalny, trudno zapalny, łatwo zapalny, niekapiący, samogasnący, intensywnie dymiący (z wyłączeniem posadzek – w tym wykładzin podłogowych) odpowiadają klasy reakcji na ogień, zgodnie z Polską Normą PN-EN 13501-1:2008.

Klasę palności dla tworzyw sztucznych oznacza się wg normy UL 94,

która stanowi standard stosowany przez American Underwriters Laboratories[6], według którego bada się własności palne i bezpieczeństwo pożarowe tworzyw sztucznych używanych w urządzeniach i przyrządach.

Stosowanym w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury[5] określeniom w odniesieniu do materiałów budowlanych: niepalny, niezapalny, trudno zapalny, łatwo zapalny, niekapiący, samogasnący, intensywnie dymiący (z wyłączeniem posadzek – w tym wykładzin podłogowych) odpowiadają klasy reakcji na ogień, zgodnie z Polską Normą PN-EN 13501-1:2008.

Klasę palności dla tworzyw sztucznych oznacza się wg normy UL 94, która stanowi standard stosowany przez American Underwriters Laboratories[6], według którego bada się własności palne i bezpieczeństwo pożarowe tworzyw sztucznych używanych w urządzeniach i przyrządach.

[1] Badania wykonano wg normy PN-EN ISO 9773:2003, PN-EN ISO 9773:2003/A1:2005.

[2] Dz.U 2003 nr 94, poz. 841; Dz.U 2004 nr 181 poz. 1777; Dz.U 2004 nr 219 poz. 2227.

[3] Dz.U 2002 nr 139, poz. 1169; z późn. zm.; Dz.U 2006 nr 124, poz. 863.

[4]  Dz. U. 2002 nr 139, poz. 1169 z późn. zm.; Dz. U. 2006 nr 124, poz. 863.

[5] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Dz.U.2009, nr 56, poz. 461.

[6] UL (Underwriters Laboratories) is a safety consulting and certification company headquartered in NorthbrookIllinois. UL provides safety-related certification, validation, testing, inspection, auditing, advising and training services to a wide range of clients, including manufacturers, retailers, policymakers, regulators, service companies, and consumers. It has been in use for more than 70 years and is a familiar symbol to consumers, retailers and manufacturers in Europe.

Chętnie służymy radą i fachową pomocą w doborze najlepszego rozwiązania.