folia-i-worki-antystatyczne-3

Folia i worki antystatyczne

Folia antystatyczna ESD – innowacyjne i bezpieczne rozwiązanie dla przemysłu elektronicznego, górnictwa i stanowisk pracy zagrożonych ładunkami elektrostatycznymi.

Na foliach antystatycznych nie zbierają się ładunki elektrostatyczne, dlatego też mogą one być stosowane do pakowania produktów zagrożonych elektryzacją.

Wszędzie tam gdzie występują zagrożenia wybuchu lub pożaru związane z elektrycznością statyczną należy używać bezpiecznych materiałów antyelektrostatycznych, których wartość rezystywności [oporności] powierzchniowej będzie na poziomie ≤1010Ω.

Gromadzenie się ładunków elektrycznych na powierzchni produktów wykonanych z tworzyw sztucznych może powodować m.in. przyciąganie kurzu lub kumulację ładunków elektrycznych, które mogą powodować wyładowania elektryczne, co w rezultacie może prowadzić do negatywnych skutków wynikających z użytkowania produktów wytworzonych z takich tworzyw.

Przeskok iskry elektrycznej w strefach zagrożenia pożarowego lub wybuchowego może stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi lub może skutkować katastrofą miejsca pracy, może także destrukcyjnie oddziaływać na urządzenia elektroniczne.

Powyższe względy nakazują aby w strefach zagrożenia pożarowego i wybuchowego były stosowane materiały bezpieczne, czyli takie które rozpraszają lub przewodzą ładunki elektryczne.

Zastosowanie

 • Pakowanie m.in.:
  – urządzeń i podzespołów elektronicznych,
  – sprzętu komputerowego,
  – materiałów pirotechnicznych,
  – odpadów z produkcji drewna,
  – rozcieńczalników, farb, lakierów.
 • Przy produkcji materiałów i urządzeń elektronicznych.
 • strefach zagrożenia pożarowego i wybuchowego, m.in. do profesjonalnego stosowania w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych samodzielnie lub jako element konstrukcji innych wyrobów, a w szczególności:
  – do wypełniania pustych przestrzeni w stropie w celu zabezpieczenia tych miejsc przed gromadzeniem się metanu;
  – do owijania rurociągów, instalacji i przewodów pod ziemią.
 • Do wygradzania miejsc zagrożenia pożarowego i wybuchowego (zakłady chemiczne, stacje paliwowe itp.).

Parametry techniczne i logistyczne

 • Oporność powierzchniowa: 108–1011 Ω – wg wymagań Odbiorcy
 • Odporność na wysoką temperaturę: do 160°C

Wyniki badań

Badania folii produkowanej w firmie Pakpoland Sp. z o.o. zostały przeprowadzone m.in. przez Główny Instytut Górnictwa, w którym próbki folii poddawano m.in. ocenie pod względem oporności powierzchniowej i skrośnej. Wyniki próbek folii wykazywały rezystancję powierzchniową w granicach (2,99 ±0,25) x 108[Ω].

Wg ocen tych badań folia antystatyczna spełnia kryteria ochrony przed elektrostatycznością statyczną przedstawione w normach: PN-EN 61340-2-3:2002, PN-EN 60079-32-2:2015-08 i PN-EN 61340-2-3: 2016-11; PN EN 1127-2+A2:2010, PN EN 13463-1, dla stref zagrożenia wybuchem 0, 1, 2, 20, 21 i 22 klasyfikowanych wg normy: PN EN 1127-1:2011 oraz PN EN 13237:2005 oraz spełnia kryteria ochrony przed elektrostatycznością statyczną stosownie do Rozporządzeń Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 roku w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych i Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego podziemnych zakładach górniczych.

Powyższe względy pozwoliły na produkcję folii do zastosowań w strefach zagrożenia pożarowego i wybuchowego.

Śląski Uniwersytet Medyczny dokonał oceny toksyczności i szkodliwości produkowanej przez nas folii polietylenowej. Ocena ta w oparciu o stosowne badania wykazała, że folia antystatyczna nie zawiera substancji niebezpiecznych podlegających klasyfikacji zgodnie z wymogami Unii Europejskiej. Nie stwarza zagrożenia w wyrobisku górniczym i nie wpływa w sposób istotny na środowisko pracy. Folia ta jako tworzywo sztuczne spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 roku, w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych, a przede wszystkim wymóg „nietoksyczności” o którym mowa w § 360 tego Rozporządzenia.

Powyższe wyniki uzyskaliśmy po wielu latach współpracy: z Instytutem Przetwórstwa Tworzyw w Toruniu Oddział Zamiejscowy w Gliwicach, Akademią Górniczo Hutniczą w Krakowie, firmami zachodnimi oraz badań, doświadczeń i prób prowadzonych w ramach realizacji projektu: Działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.